ZDRUFF!

Aj keď to tento rok vyzeralo kadeako, nakoniec vďaka povoleniu prevádzky kín od 16.11.2020 budeme môcť festival za dodržania hygienických opatrení zorganizovať!

Vyhláška povoľujúca prevádzku kín je tu: VYHLÁŠKA. Výťah z vyhlášky týkajúci sa kín je pod plagátom.

Kapacia kina je tým pádom obmedzená na 80 ľudí na blok. Ľudia vchádzajú hlavným vchodom a po ukončení bloku vychádzajú bočným východom. Medzi blokmi je preto 30 min prestávka.

Cena vstupenky na jeden blok (2,5 hodiny) je 3,- EUR. Predaj vstupeniek na mieste alebo rezervácia mailom na bouldersopa@gmail.com alebo na čísle 0910 494 418 – Daniel Šak. Pri rezervácii uveďte: 1. Blok, 2. Počet lístkov, 3. Vaše meno. Vďaka a tešíme sa na Vašu návštevu!

Opatrenia platné pre prevádzku kín od 16.11.2020:

§ 2

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

  1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

  2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo,

b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,

f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre:

  1. deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
  2. exteriérové časti prevádzok verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b), pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi,
  3. v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku,

h) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.

(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) prevádzkovať len za podmienky výlučne sediaceho obecenstva,

b) obmedziť predaj vstupeniek tak, že:

  1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
  2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,

c) pred vstupom na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu merať telesnú teplotu,

d) zakázať vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

e) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,

f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

g) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

h) pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.